PRIBATUTASUN POLITIKA

Pribatutasun politika honetan (aurrerantzean, “Pribatutasun Politika”) zure datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruzko informazio guztia ematen da, aplikatzekoa den datuak babesteko araudi hau betez: Datuak Babesteko EBren 2016/679 Erregelamendu Orokorra, apirilaren 27koa, datu pertsonalak babestearen eta datu horien zirkulazio librearen arloan pertsona fisikoak babesteari dagokionez (aurrerantzean, “DBEO”) eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (aurrerantzean, “DBEDBLO”).

Horregatik, gomendatzen dugu datu pertsonalak eman aurretik, arretaz irakurtzeko pribatutasun politika hau. Pribatutasun politika honi edo zure datuen tratamenduari buruzko zalantzak mezu elektroniko honetara bidaltzeko aukera duzu: mankomunitatea.arrati​a@bizkaia.org.

1.     Nor da zure datu pertsonalak tratatzeko arduraduna?

Zure datu pertsonalak tratatzeko arduraduna Arratiako Udalen Mankomunitatea da (aurrerantzean, “Mankomunitatea”), Elexalde kaleko 49. zenbakian dago, 48140 Elexalden, Bizkaian.

Mankomunitateak datuak babesteko ordezkari bat izendatu du. Zure datu pertsonalen tratamenduari edo babesari buruzko kontsultak edo eskariak badituzu, goiko posta helbidera edo helbide honetara bidal ditzakezu: mankomunitatea.arrati​a@bizkaia.org.

2.     Zein datu jasotzen eta tratatzen ditu mankomunitateak?

a.    Zerbitzuaren diseinuaren inkesta egitea:

Inkesta egiteko zure identifikazio datuak eskatuko dizkizugu (izen-abizenak), baita ere generoa, lan egoera, jaiotze eguna, eta harremanetarako datuak (helbidea eta helbide elektronikoa eta/edo telefono zenbakia). Jakin nahi dugu baita ere ea behar bereziren bat duzun garraiorako eta ibilgailu propiorik ote duzun, inkestan ematen dituzun erantzunez gain.

b.    Garraio zerbitzuen prestazioa

Garraio zerbitzuarekin lotuta, identifikazio (izen-abizenak) eta harremanetarako datuak (helbide elektronikoa eta/edo telefono zenbakia) eskatuko dira. Gainera, ibilbideen (jatorria eta helmuga, egunak eta orduak) eta egindako joan-etorrien datuak eta informazioa tratatuko dira. Beste alde batetik, zerbitzuak finantzatzen ez badira, joan-etorriak erreserbatzeko egindako transakzio ekonomikoen datuak bilduko dira, baina bankuko datuak edo erabilitako kreditu/zordunketa txarteleko datuak ez ditugu erabiliko.

Gainera, joan-etorria bukatzean zerbitzuari eta gidariari buruzko balorazioa eta iritzia eskatuko zaizkizu.

“Celering” erreserba bitarteko gisa mugikorrerako aplikazioa erabiliz gero, aplikazioaren erabilera datuak ere jasoko dira (sartzeak, erabilera maiztasunak eta abar), eta zein gailu motarekin erabili den baita ere (sistema operatiboa, ID device-a, modeloa, etab).

3.     Zein helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak eta zein da legitimazio oinarria?

Tratamenduaren jardueraren arabera, datu pertsonalak ondoren azalduko diren askotariko helburuetarako eta legitimazio oinarriarekin erabiliko dira:

a.     Zerbitzuaren diseinuaren inkesta egitea:

Gure inkestan parte hartzea onartu baduzu, zure datu pertsonalak informazioa biltzeko eta erabiltzaileek garraio zerbitzuarekiko dituzten beharrak aztertzeko eta zerbitzuaren operatiba guztia diseinatzeko erabiliko dira.

Halaber, inkestaren bukaerako kutxatila markatuz baimentzen baduzu, zure datu pertsonalak tratatuko dira zerbitzuaren konfigurazioaren eta proiektuaren aurrerapenen inguruko berriak bidaltzeko, besteak beste hautatu daitezkeen erabiltzaileen profilak zabaltzea, ordutegiak, geltokiak, etab.

Inkesta telefono bidez egiten da. Aurrekoaz gain, deia grabatu ahal izango da, grabatuta gera dadin inkestan parte hartzeko baimena ematen duzula, eta gainerako baimenak ere erregistratuta gera daitezen.

Tratamendu hori zure baimenean oinarrituko da, eta hori emango duzu inkestan boluntarioki parte hartzea eta galderei erantzutea onartzen duzunean. Deia grabatzearekin lotuta, tratamendua interes publikoarekin egindako misioa betez edo Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta Mankomunitateari aplikatzekoa zaion gainerako araudiaren bidez Mankomunitateari ematen zaizkion botere publikoak egikarituz egingo da.

b.     Prestación de los servicios de transporte

Iniciado el servicio, sus datos personales se tratarán para poder llevar a cabo el servicio de transporte “Celering”, lo que incluye:

• Joan-etorrien erreserbak kudeatzea, eta hala badagokio, horri atxikitako zerbitzuaren ordainketa.

• Zerbitzua emateko kontabilitate, zerga eta administrazio izapidetzeak egitea.

• Joan-etorriak egiteko ibilgailu egokia esleitzea.

• Garraioa adostutako egun eta orduetan egitea.

• Gogobetetze inkestak egitea bidaia bukatzean zerbitzuari eta gidariari buruz. Inkesta horiek bezeroarenganako arreta, operatiba eta zerbitzu prestazioa hobetzeko estatistika helburuetarako tratatuko dira.

• Zerbitzuaren erabilera datuak jasotzea, joan-etorri bakoitza bukatzean inkestak egitea barne, eta estatistikak egitea zerbitzuen prestazioa hobetzeko, zerbitzuak gehitu edo gutxitzearen beharra baloratzeko edo bestelako aldaketak ezartzeko.

Aurreko helburuak lortzeko, nagusiki zure eta mankomunitatearen arteko kontratua beteko da garraio zerbitzua betetzeko, legezko betebeharrak betetzeko eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta Mankomunitateari aplikatzekoa zaion gainerako araudiaren bidez Mankomunitateari ematen zaizkion botere publikoak egikarituz.

Zerbitzuaren inguruko berriak jakinarazteko datuak erabiltzeko inkestaren azken laukitxoan markatutako berariazko baimenaz baliatuko gara.

Joan-etorri bakoitza bukatzean inkesta nahitaez bete beharko da, eta horrenbestez, zerbitzuen inguruko iritzia ematen duzunean emandako baimenean oinarrituko da. Erantzun guztiak anonimoak izango dira, hau da, ezabatu egingo dira identifikazio datu guztiak, eta informazioa bakarrik estatistika helburuetarako erabiliko da.

4. Zenbat denboran gordeko dugu zure informazio pertsonala?

Inkestarekin lotuta, zure datuak inkestaren datuak atera eta operatiba diseinatu arte gordeko dira.

Garraio zerbitzuarekin lotuta, zure datu pertsonalak garraio zerbitzuan altan emanda zauden denboran tratatuko dira.

Aurreko epeak bukatuta, zure datuak blokeatu egingo dira Legeak ezarritako epeetan. Horietan zehar, mankomunitatearentzat erantzukizunak sor daitezke. Epe horiek amaituta, zure datuak ezabatu edo oso-osorik anonimizatuko dira.

Inkesta telefono bidez egin baduzu, deiaren grabazioa DBEDBLOn datuak babestearekin lotutako ekintzak preskribatzeko ezarritako legezko epeetan mantenduko da.

5. Norekin partekatu ahal izango da zure informazio pertsonala?

Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei emango, salbu eta legeak ezarritako nahitaezko lagapenak (administrazio publikoak barne) eta identifikazio eta garraio datuak lagatzea Celering Travel Slri. Enpresa horrek kudeatzen du oso-osorik erabiltzaileak ordaintzen duen kuota kobratzeko garraio zerbitzua, eta aplikatzekoa den zerga araudia betez, faktura erraztuak egiten ditu.

Aurreko atalean aipatutakoaz aparte, Celering Travel SLk zerbitzua kudeatzen duenean tratamenduaren ardura duen zerbitzuen hornitzaile gisa jardungo du. Hala, hornitzaile horrek ez ditu datuak erabiliko mankomunitatearen izenean ematen duen garraio zerbitzuaz haratagoko helburuetarako.

Gainera, zerbitzu osagarrien hornitzaileak egon daitezke (informatika ostatatzea, operadoreak, etab), eta zure datu pertsonalak erabili behar dituzte garraio zerbitzua emateko. Celering Travelek eta zerbitzuari lotutako gainerako hornitzaileek konfidentzialtasun betebeharrak dituzte, eta ezingo dituzte datuak helburu propioetarako tratatu.

6. Nazioartean transferitzen al dira zure datu pertsonalak?

Nazioarteko transferentzia bat da Espainiatik Europako Espazio Ekonomikoaz —EEE— (Europar haratagoko Batasuneko herrialdetan (gehi Liechtenstein, Islandia eta Norvegia) dauden hartzaileetara datu pertsonalak bidaltzea. Zerbitzu horretan, garraio zerbitzua kudeatzeko erabiltzen diren zerbitzu osagarrien hornitzaile batzuk EEEtik kanpo egon daitezke, bereziki Ameriketako Estatu Batuetan, eta horregatik, datu pertsonalak nazioartean transferituko dira. Hala ere, transferentzia horrek araudia betez bermeak ditu: baliteke hornitzaileak Batzordeak onetsitako ereduzko kontratu klausulak sinatu izana, edo bestela UE-EE.UU. (“Data Privacy Framework”) datuen pribatutasun esparruko ziurtagiria izango du.

7. Zein eskubide egikaritu ditzakezu interesdun gisa zure datu pertsonalekin lotuta?

Eskubide hauek dituzu:

a) Baimena edozein unetan kentzeko eskubidea. Hala ere, baimena kentzeak ez dio eragingo kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

b) Jakiteko zeintzuk datu ari diren tratatzen, eta hala badagokio, horien kopia eskuratzeko, eta honakoen inguruko informazioa jasotzeko: (i) datuen jatorria eta jasotzaileak; (ii) zertarako tratatzen diren; (iii) ea badagoen erabakiak hartzeko prozesu automatizaturik, profilak sortzea barne; (iv) datuak zenbat denboran gordeko diren; eta (v) araudian aurreikusitako eskubideak.

c) Zure datu pertsonalak zuzentzeko edo osatzeko eskubidea, horiek osatu gabe daudenean,

d) Zure datuak ezabatzeko eskubidea, jada ez badira beharrezkoak bilduak izan ziren helburuetarako, edo hala badagokio, mankomunitateak datuok tratatzeko baimenik ez badu;

e) Datuak eramatea eskatzeko eskubidea, baldin eta datu horien tratamendua zure baimenean edo kontratu baten gauzatzean oinarrituta badago, eta betiere prozesamendua bitarteko automatizatuekin egin bada. Eskubide hori egikaritzen baduzu, zure datu pertsonalak egituratuta jasoko dituzu, erabilera komuneko formatu batean, eta gailu elektronikoekin irakurtzeko moduan. Hala ere, posible denean, zure datuak zuzenean beste erakunde batera bidaltzeko eskatu ahal izango duzu.

f) Datuen tratamendua mugatzea kasu hauetan: (i) datuen zehaztasuna egiaztatzen ari direnean, zure datu pertsonalak zuzentzeko eskaera egin baduzu; (ii) uste duzunean mankomunitateak ez duela baimenik zure datuak prozesatzeko. Kasu horretan, eskatu dezakezu datuen erabilera mugatzeko, horiek ezabatzeko eskatu beharrean; eta (iii) uste duzunean jada ez dela beharrezkoa zure datuak tratatzen jarraitzea, eta erreklamazioak egin edo defendatzeko kontserbatu nahi dituzunean;

g) Datuen tratamendua aurkaratzea.

Aurreko eskubide guztiak egikaritzeko idatzizko jakinarazpena bidaliko da helbide honetara: Elexalde kalea, 49, (48140 Elexalde, Bizkaia) edo mezu elektronikoa bidaltzeko aukera egongo da baita ere helburu berbererako (mankomunitatea.arrati​a@bizkaia.org) edo Mankomunitatearen egoitza elektronikoan izapide elektronikoa hasi daiteke: https://www.arratia.net/es-ES/Tramites/Paginas/default.aspx

Jakinarazpen horretan zeure burua identifikatzeaz gain, zein eskubide egikaritu nahi duzun esan beharko duzu.

Eskubideen eskaerak ahalik eta azkarren ebatziko dira, eta edonola ere, legeriak ezarritako gehieneko epean. Zenbait kasutan, nortasun agiriaren kopia edo bestelako identifikazio agiriena bidali beharko da, zure nortasuna egiaztatu behar bada.

Zure datu pertsonalak oker tratatu direla uste baduzu, erreklamazioa egin dezakezu horretarako eskumena daukan kontrol agintaritzan:

• Datuak Babesteko Euskal Bulegoa:
• Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71, 3. solairua
• 01008 Vitoria – Gasteiz
• Tel. + (34) 945 016 230- Faxa. + (34) 945 016 231
• Helbide elektronikoa: avpd@avpd.eus

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En la presente política de privacidad (la “Política de Privacidad”) se suministra toda la información relativa al tratamiento y protección de sus datos personales, dando cumplimiento a la normativa de protección de datos aplicable: el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “RGPD”) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”).

Por ello, recomendamos que, antes de suministrar cualquier dato personal, lea con detenimiento la presente Política de Privacidad. Puede plantear cualquier duda relacionada con esta Política de Privacidad o el tratamiento de sus datos a través del correo electrónico: mankomunitatea.arrati​a@bizkaia.org.

1.      ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento de sus datos personales es Arratiako Udalen Mankomunitatea (la “Mancomunidad”), localizada en Calle Elexalde, 49, 48140 Elexalde, Bizkaia.

La Mancomunidad ha nombrado un Delegado de Protección de Datos al que puede contactar para plantearle cualquier consulta o solicitud sobre el tratamiento o la protección de sus datos personales a través de la dirección postal indicada más arriba o la siguiente dirección de correo electrónico: mankomunitatea.arrati​a@bizkaia.org.

2.      ¿Qué datos se recogen y se tratan por la Mancomunidad?

a.     Realización de encuesta de diseño del servicio:

En relación con la realización de la encuesta, se le solicitarán sus datos identificativos (nombre y apellidos), género, situación laboral, fecha de nacimiento, datos de contacto (domicilio y correo electrónico y/o teléfono), también querremos saber si tiene uste alguna necesidad especial para el transporte y si dispone de vehículo propio, además de las respuestas que se introduzcan en la encuesta.

b.     Prestación de los servicios de transporte

En relación con el servicio de transporte, se solicitarán los datos identificativos (nombre y apellidos), de contacto (correo electrónico y/o teléfono). Además, se tratarán los datos e información sobre los trayectos (origen, destino, fechas y horas) y los transportes realizados. Por otro lado, en caso de que los servicios no sean financiados, se recopilarán los datos de las transacciones económicas realizadas para reservar los trayectos, aunque no se tendrá acceso a los datos bancarios o de la tarjeta de débito/crédito utilizada.

Además, al finalizar el trayecto, se le solicitará su valoración y opinión sobre el servicio y el conductor.

En caso de utilizar la aplicación móvil “Celering” como medio de reserva, también se recopilarán datos de uso de la aplicación (acceso, frecuencia de uso, etc.) y características del dispositivo desde el que se accede (sistema operativo, device ID, modelo, etc.).

3.      ¿Para qué finalidades se tratarán sus datos personales y cuál es su base de legitimación?

Según la actividad de tratamiento, sus datos personales serán utilizados para diferentes propósitos que se exponen a continuación, junto con la base de legitimación:

a.     Realización de encuesta de diseño del servicio:

Si Ud. ha aceptado participar en nuestra encuesta, sus datos personales serán tratados para recopilar información y estudiar las necesidades de los usuarios en relación con el servicio de transporte y diseñar toda la operativa del servicio.

Asimismo, si lo consienten marcando la casilla al final de la encuesta, se tratarán sus datos para mantenerle informado de las novedades en la configuración del servicio y avances en el proyecto tales como la ampliación del perfil de usuarios elegibles, horarios, paradas, etc.

Si realiza la encuesta por vía telefónica, además de lo anterior, se le informa de que la llamada podrá ser grabada para tener constancia de su autorización para participar en la encuesta, así como el resto de los consentimientos otorgados.

Dicho tratamiento se basará en su consentimiento, otorgado en el momento en que Ud. decide participar voluntariamente en la encuesta y suministrarnos sus respuestas. En relación con la grabación de la llamada, esta se tratará en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Mancomunidad otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y otra normativa aplicable a la Mancomunidad.

b.     Prestación de los servicios de transporte

Iniciado el servicio, sus datos personales se tratarán para poder llevar a cabo el servicio de transporte “Celering”, lo que incluye:

• Gestionar las reservas de los trayectos y, en su caso, el pago del servicio asociado al mismo.

• Realizar los trámites contables, fiscales y administrativos necesarios para la prestación del servicio.

• Asignar el vehículo apropiado para la realización del transporte.

• Realizar el transporte en los días y las horas acordadas.

• Realización de encuestas de satisfacción al finalizar el trayecto sobre el servicio y el conductor. Dichas encuestas se tratarán para finalidades estadísticas de mejora de la atención al cliente, de la operativa y prestación del servicio.

• Recopilar datos de uso del servicio, incluyendo mediante la realización de encuestas al finalizar cada trayecto y confeccionar estadísticas con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios, valorar la necesidad de ampliar o reducir los servicios o aplicar otras modificaciones en el mismo.

Las finalidades anteriores se basarán principalmente en la ejecución del contrato entre Ud. y la Mancomunidad para cumplir con el servicio de transporte, el cumplimiento de obligaciones legales y en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Mancomunidad otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y otra normativa aplicable a la Mancomunidad.

El uso de datos para la comunicación de novedades sobre el servicio se basa en su consentimiento expreso otorgado al marcar la casilla al final de la encuesta.

La realización de la encuesta al finalizar cada trayecto será voluntaria, por lo que se basará en su consentimiento, otorgado en el momento de darnos su opinión sobre los servicios. Todas las respuestas serán anonimizadas, es decir eliminando cualquier dato que pueda identificarle, sólo tratándose la información de forma estadística.

4. ¿Cuánto tiempo se conservará su información personal?

En relación con la encuesta, sus datos se tratarán durante el tiempo en el que se estén extrayendo los resultados de la encuesta y se realice el diseño de la operativa.

En relación con el servicio de transporte, sus datos personales serán tratados durante el tiempo en el que esté dado de alta en el servicio de transporte.

Finalizados los plazos anteriores, sus datos serán bloqueados durante los plazos que se establezcan por ley durante los cuales pueden derivarse responsabilidades para la Mancomunidad. Finalizados dichos plazos, sus datos serán suprimidos o anonimizados completamente.

Si la encuesta se ha realizado por teléfono, la grabación de la llamada se mantendrá durante los plazos legales establecidos en la LOPDGG para la prescripción de acciones relacionadas con la protección de datos.

5. ¿Con quién se podrá compartir su información personal?

No se prevé la cesión de sus datos personales a terceros, salvo las cesiones que sean imperativas por ley, incluyendo a las administraciones públicas y la cesión de los datos identificativos y relativos al transporte a Celering Travel, S.L., empresa que gestiona integralmente el servicio de transporte para el cobro de la cuota que se pague por el usuario y la confección de la factura simplificada en cumplimiento de la normativa fiscal aplicable.

Aparte de lo mencionado en el apartado anterior, la gestión del servicio por la empresa Celering Travel, S.L., se realizará actuando ésta como proveedor de servicios encargado del tratamiento, por lo que dicho proveedor no utilizará los datos para finalidades diferentes a las del servicio de transporte prestado en nombre de la Mancomunidad.

Además, pueden existir otros proveedores de servicios auxiliares (alojamiento informático, operadores, etc.) los cuales deban acceder a sus datos personales para poder cumplir con el servicio de transporte. Tanto Celering Travel, como el resto de proveedores vinculados al servicio están sujetos a deberes de confidencialidad y no podrán tratar los datos para finalidades propias.

6. ¿Existen transferencias internacionales de sus datos personales?

Una transferencia internacional es el flujo de datos personales desde el territorio español a destinatarios establecidos en países fuera del Espacio Económico Europeo – EEE- (los países de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega). En este servicio, algunos de los proveedores de servicios auxiliares utilizados para la gestión del servicio de transporte pueden encontrarse fuera del EEE, en particular, en Estados Unidos, por lo que existiría una transferencia internacional de datos personales. No obstante, dicha transferencia está sujeta a garantías adecuadas de acuerdo con la normativa: bien el proveedor ha procedido a la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión o está certificado bajo el Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. (“Data Privacy Framework”).

7. ¿Qué derechos puede ejercer como interesado/a en relación con sus datos personales?
Usted tiene derecho de:
a) Retirar su consentimiento en cualquier momento. No obstante, la retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

a) A conocer qué datos están siendo objeto de tratamiento, si procede y, si es así, acceder u obtener una copia de estos, así como a obtener información relativa a: (i) el origen y los destinatarios de los datos; (ii) las finalidades para las que se tratan; (iii) si existe un proceso de toma de decisiones automatizado, incluida la elaboración de perfiles; (iv) el período de retención de los datos; y (v) los derechos previstos por la normativa.

b) Rectificar sus datos personales o a completarlos cuando estos estén incompletos,

c) Suprimir sus datos, si ya no son necesarios para el propósito para el que fueron recopilados o, en su caso, si la Mancomunidad no está autorizada para tratarlos;

d) A solicitar la portabilidad de los datos personales en el caso de los tratamientos de sus datos que estén basados en tu consentimiento o en la ejecución de un contrato, siempre y cuando el procesamiento se haya realizado por medios automatizados. En caso de ejercicio de este derecho, Ud. recibirá sus datos personales en un formato estructurado, de uso común y legible por cualquier dispositivo electrónico. No obstante, también puede solicitar, cuando sea posible, que sus datos sean transmitidos directamente a otra entidad.

e) Limitar el tratamiento en los siguientes casos: (i) cuando Ud. haya solicitado la rectificación de sus datos personales durante el período en el que se verifique la exactitud de los mismos; (ii) cuando considere que la Mancomunidad no está autorizada a procesar sus datos. En ese caso, puede solicitar que se limite su uso en vez de solicitar su supresión; y (iii) cuando considere que ya no es necesario que se sigan tratando sus datos y quiera que se conserven a los efectos del ejercicio o la defensa de reclamaciones;

f) Oponerse al tratamiento de sus datos.

Cualquiera de los anteriores derechos pueden ejercerse mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección del DPO postal (Calle Elexalde, 49, 48140 Elexalde, Bizkaia) o electrónica (mankomunitatea.arratia@bizkaia.org) o iniciando el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la Mancomunidad a través del siguiente enlace: https://www.arratia.net/es-ES/Tramites/Paginas/default.aspx.

En dicha comunicación, Ud. deberá identificarse, así como indicar el derecho que quiere ejercer.

Cualquier petición de derechos se resolverá lo antes posible y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo establecido por la legislación. En algunos casos, será necesario que envíe una copia de tu documento de identidad u otro documento identificativo si es necesario verificar su identidad.

Si considera que no se han tratado correctamente sus datos personales, puede realizar una reclamación ante la Autoridad de Control competente:

• Agencia Vasca de Protección de Datos:
• C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3ª Planta
• 01008 Vitoria – Gasteiz
• Tel. + (34) 945 016 230- Fax. + (34) 945 016 231
• e-Mail: avpd@avpd.eus

Contacta con nosotros